Missie
Opvoeden in een reformatorische context zien we als waardevolle basis voor jongeren. Vanuit deze context stelt internaat De Merwede zich primair ten doel:

  • het stichten, in stand houden en zonder winstoogmerk exploiteren van een internaat voor schipperskinderen;
  • het verrichten van activiteiten op het terrein van zorg en welzijn met betrekking tot de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Visie
De noodzaak van de opvoeding wordt bepaald door de hulpeloosheid en de afhankelijkheid, waarin het kind ter wereld komt. Om die reden is het nodig dat kinderen opgevoed worden.

Bij alle facetten van de opvoeding gaat het om de vraag: Wat zegt en wat bedoelt de Heere in Zijn Woord? Het gaat om de eer van God. Kernwoorden in de christelijke opvoeding zijn vorming, toerusting, onderwijs, leiding en begeleiding. De Merwede hecht daarom veel waarde aan de godsdienstige opvoeding. We hebben de opdracht de geboden van de Heere te bewaren en de kinderen hiernaar te onderwijzen.

Opvoeding en discipline horen onafscheidelijk bij elkaar. Als dit met liefde gebeurt, dan wordt het opvoeden bouwen. Het kind wordt dan ook geestelijk gevoed en gevormd op weg naar de volwassenheid. Naast de leidende en begeleidende rol van de opvoeder willen we oog hebben voor de eigenheid van ieder kind en iedere jongere.

De ouders zijn als eerste aangewezen om hun kinderen op te voeden. De opvoeding thuis, op het internaat en op school dienen in elkaars verlengde te liggen. Opvoeden doen we immers samen!

Kernwaarden
1. Koersvast
Zoals een schip een duidelijke koers heeft, zo hebben wij dat ook. Het onwankelbare Woord van God is ons uitgangspunt. Op dat Kompas willen we varen in de opvoeding van kinderen en jongeren. Onze identiteit is bepalend voor heel ons doen en laten en gericht op het liefhebben en dienen van God boven alles en onze naaste als onszelf.

2. Veilig
Een veilige leefomgeving is van wezenlijk belang in de ontwikkeling van het kind tot een zelfstandige persoonlijkheid. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een veilig leefklimaat. We zorgen dat de (speel)ruimten veilig zijn (fysieke veiligheid) en dat elke leefgroep huiselijk is ingericht. Sociale veiligheid bieden we door respectvol en transparant met elkaar om te gaan. We dragen zorg voor goede omgangsvormen en een open aanspreekcultuur.

3. Vertrouwen
Vertrouwen is de basis in het contact tussen mensen. Als ouders en groepsleiding hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de opvoeding van kinderen en jongeren. Hiervoor is wederzijds vertrouwen nodig. Op elke groep wordt er gewerkt aan een vertrouwensband met het kind. Deze vertrouwensband is van fundamenteel belang voor het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind en elke jongere.

4. Betrokken 
Omgaan met onze naaste doen we vanuit ons hart. Dit uit zich in oprechte belangstelling voor elkaar en persoonlijk contact. Onze verantwoordelijkheid in de verzorging en de opvoeding van kinderen en jongeren, vullen we met liefde in. We zijn betrokken op het welzijn van de ander.

 

Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.
Design: Van der Kruijff Media